Podrobne

Určenie deliča čísla


V praxi určujeme všetkých deliteľov čísla pomocou ich hlavných faktorov. Určme napríklad deliče 90:

1) číslo rozdelíme na hlavné faktory;

2) nakreslite čiaru a napíšte 1 hore, pretože je deliteľom ľubovoľného čísla;

3) postupne vynásobíme každý hlavný faktor už získanými rozdeľovačmi a tieto produkty napíšeme vedľa každého hlavného faktora;

4. už získané deliče sa nemusia opakovať.

Preto 90 deličov1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90.

Ďalej: Maximálny spoločný deliteľ (M.D.C.)