Čoskoro

Peňažný tok


Peňažný tok slúži na grafické znázornenie finančných transakcií za určité časové obdobie. Čas je reprezentovaný horizontálne delený počtom relevantných období na analýzu.

zápisy alebo príjmy sú znázornené zvislými šípkami smerujúcimi nahor a výstupy alebo platby sú znázornené zvislými šípkami smerujúcimi nadol. Pozrite sa na nasledujúcu tabuľku:

Hovoríme tomu VP súčasná hodnotačo znamená hodnotu, ktorú mám k dátumu 0; VF je budúca hodnota, ktorá sa bude rovnať sume, ktorú budem mať na konci toku, po úrokoch, prítokoch a odtokoch.

Ďalej: Súčasná hodnota a budúca hodnota