Čoskoro

Grafické rozlíšenie systému nerovnosti 1. stupňa


Ak chceme graficky vyriešiť systém nerovností prvého stupňa, musíme:

  • nakreslite na každú rovinu graf každej nerovnosti;

  • určiť oblasť zodpovedajúcu priesečníku dvoch semiplánov.

Príklad: Uveďte grafické rozlíšenie systému:

riešenie:

Trasovanie priamo -x + y = 4 a 3x + 2y = 6.

stôl -x + y = 4

x

y

(x, y)

04(0, 4)
-40(-4, 0)

stôl 3x + 2r = 6

x

y

(x, y)

03(0, 3)
13/2(1, 3/2)

grafický:

Ďalší obsah: Posilnenie