Odporúčaná Zaujímavé Články

Podrobne

Násobenie 37 násobkami 3

Keď vynásobíme 37 násobkami 3 menej ako 30, narazíme na zvláštny fakt: 3 x 37 = 111 6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 12 x 37 = 444 15 x 37 = 555 18 x 37 = 666 21 x 37 = 777 24 x 37 = 888 27 x 37 = 999 Kto objavil pytagorskú vetu? Register Ďalej >> Povera okolo čísla 13
Čítajte Viac
Komentáre

Trochu viac o objednanom páre

Ak a a b sú množiny, potom definujeme „zoradený pár“ ako množinu (a, b) = {{a}, {a, b}}. Toto je slávna definícia, ktorú prvýkrát uviedol Norbert Wiener. Nechali sme vám problém: prečo (a, b) ≠ {a, b}? Tvrdíme, že množina {a, b} sa nerovná usporiadanému páru (a, b) jednoducho preto, že v množinách {a, b} sú napríklad množiny, ktoré do množiny nepatria (a, b).
Čítajte Viac
Články

Logaritmická diferenciácia

Zvážte teraz techniku ​​nazývanú logaritmická diferenciácia, ktorá je užitočná na rozlíšenie zložených funkcií výrobkov, kvocientov a právomocí. Príklad Derivát je pomerne ťažko vypočítateľný priamo. Ak však najprv vezmeme prirodzený logaritmus na obidve strany a potom použijeme jeho vlastnosti, môžeme napísať: Rozlišovanie obidvoch strán vzhľadom na x má teda za následok rozlíšenie na dy / dx a použitie POZOROVANIA.
Čítajte Viac
Informácie

Konštrukcia karteziánskeho grafu funkcie

Na graf funkcie f jednoducho priradte hodnoty domény premennej x a pomocou matematickej vety, ktorá definuje funkciu, vypočítajte zodpovedajúce hodnoty premennej y. Zostrojme graf funkcie definovanej y = x / 2. Vybrali sme niektoré hodnoty pre doménu, napríklad D = {2,4,6,8}.
Čítajte Viac
Podrobne

Často kladené otázky

Od našich zamestnancov sa často kladú niektoré otázky. Odpoveď zobrazíte kliknutím na otázku. Je „dvakrát väčší“ rovnaký ako dvojitý? Ako interpretovať matematické problémy? Ako môžem zaokrúhliť číslo? Ako vypočítate druhú odmocninu „v ruke“? Koľko stojí nulová vysoká hodnota pri nulovej sile?
Čítajte Viac
Podrobne

Karteziánske lietadlo

Analytickú geometriu navrhol predovšetkým francúzsky filozof René Descartes (1596 - 1650). Pomocou systému osí spojeného s rovinou zodpovedá každému bodu roviny usporiadanému páru a naopak. Ak osi týchto systémov sú kolmého pôvodu, táto korešpondencia určuje ortogonálny kartézsky (alebo karteziánsky rovinný) systém.
Čítajte Viac